Ťažkosti so sústredením /ADD syndróm

girl-381980_1920ADD je skratka z angl. Attention Deficit Disorder, čo v preklade môžeme charakterizovať ako poruchu pozornosti, bez hyperaktivity. Deti s týmto syndrómom:

  • sú veľmi často zasnené, neprítomné, žijú ako v inom svete
  • ťažko sa sústredia na témy a podnety, ktoré nie sú pre nich zaujímavé
  • nereagujú, keď na nich niekto hovorí
  • sú často vyrušiteľné irelevantnými podnetmi okolia
  • nedokážu na dlhší čas zamerať pozornosť
  • často zabúdajú
  • majú ťažkosti dokončiť úlohy
  • sú roztržité

Dieťa s deficitom pozornosti má zníženú schopnosť sústrediť sa a vnímať s rôznym dopadom do funkčnosti. Ovplyvnené sú jeho poznávacie schopnosti a schopnosť  učiť sa. Niekedy sa môžu za touto poruchou skrývať neurofyziologické príčiny, oneskorené dozrievanie nervovej sústavy a ťažkosti v oblasti senzomotorickej integrácie. Veľa detí s poruchou pozornosti má ťažkosti v oblasti percepčného spracovania, s lateralitou, časté sú prítomné oslabenia v zrakovom a sluchovom spracovávaní vnemov.

Ťažkosti s pozornosťou ovplyvňujú výkony detí s rôznym stupňom inteligencie. Aj kognitívne nadpriemerné dieťa, ktoré však má deficity v oblasti pozornosti, môže pôsobiť ako spomalené, potrebuje omnoho viac priestoru na spracovanie informácií, plnenie inštrukcií a neustály dohľad či usmernenie pri plnení úloh v škole.