Aktivity o. z.

Rok 2023

Grafomotorické praktikum

máj 2023

Tentokrát sme vzdelávali v Lučenci na ZŠ M.R. Štefánika 12 pedagogických asistentiek v oblasti grafomotorického praktika. Dievčatám prajeme veľa úspechov v práci so žiakmi so špeciálnymi potrebami.

marec 2023

Opäť sme v Žiline vzdelávali v oblasti grafomotoriky, najmä pedagogické asistentky a špeciálne pedagogičky.

Grafomotorické praktikum

V sobotu 14. januára 2023 občianske združenie EGALITA opätovne zrealizovalo vzdelávaciu aktivitu s názvom Grafomotorické praktikum pre pedagogických zamestnancov školských zariadení. V tento deň sa vyškolilo ďalších  12 pedagogických zamestnancov, z čoho šiesti boli pedagogickí asistenti zo Súkromnej základnej školy pre žiakov a deti s autizmom zo Žiliny- Bánovej, ostatní účastníci boli špeciálni pedagógovia, učitelia na 1. stupni ZŠ zo Žilinského kraja a  pedagogickí asistenti z Banskobystrického a Trnavského kraja.

Celý deň sa niesol v znamení fantastickej  atmosféry a odbornej interakcie ľudí z pedagogickej praxe. Grafomotorické praktikum bolo zamerané na prehlbovanie teoretických  a praktických zručností v uvedenej oblasti. Centrom pozornosti boli žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kontexte materských, základných a špeciálnych škôl. Cieľom kurzu, bolo priviesť asistentov, učiteľov a špeciálnych pedagógov pracujúcich s detmi so špeciálnymi potrebami k hlbšiemu pochopeniu motorických a percepčných mechanizmov, ktoré sú nevyhnutným  predpokladom rozvíjania grafomotorických zručností. V diagnostickej rovine sme sa učili ako lepšie „načítať“ príčiny zlyhávania dieťaťa alebo žiaka v grafomotorickom prejave, ako si hravou formou overiť, čo vzhľadom k veku a diagnóze dokáže i naopak. Na základe týchto zistení sa frekventanti kurzu oboznámili s praktickými aktivitami, ktoré môžu na dennej báze využívať v priamej práci so svojimi žiakmi na  stimulačnej  a korekčnej úrovni.

Za občianske združenie EGALITA, sa mimoriadne tešíme, že sa vzdelávacia aktivita stretla s pozitívnymi ohlasmi najmä pedagogických asistentov. Spätná väzba je pre nás silno motivujúca a inšpiruje nás k tvorbe ďalších praktických kurzov, ktoré by mohli byť nápomocné pri rozvíjaní  potenciálu detí zo špeciálnymi potrebami,“ Kapacitne nie sme schopní pomôcť v priamej práci toľkým deťom, koľkým by sme skutočne chceli. A preto sa úprimne tešíme, že prostredníctvom zaškolených pedagogických zamestnancov sa dostane pomoc aj deťom, na ktoré nemáme priamy dosah, a to prostredníctvom realizovaných kurzov.

Fotogaléria z kurzu 14.01. 2023

Rok 2022

Fotogaléria z realizácie kurzov pre pedagogických asistentov

videoukážka