Autizmus/Aspergerov syndróm

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb patrí Aspergerov syndrómvysokofunkčný autizmus medzi prenikavé (pervazívne) poruchy vývinu, označované ako PAS, poruchy autistického spektra.

aspergerovBritská psychiatrička Lorna Wingová vymedzila problémové oblasti, ktoré sú kľúčové pre diagnózu PAS a nazvala ich triádou poškodenia.

Ide o deficity v týchto troch oblastiach vývinu:

  • narušená schopnosť sociálnej interakcie
  • narušenie komunikačnej schopnosti
  • narušená predstavivosť, neustále opakujúce sa vzorce správania, záujmov a činností

Autizmus býva označovaný za istý druh kognitívnej osamelosti a sociálnej dyslexie. Deti a dospelí s autizmom majú problémy s empatiou, nedokážu si predstaviť, čo prežívajú alebo cítia iní ľudia. PAS predstavuje širokú škálu prejavov, ktoré sú zastúpené v rôznej kvalite aj kvantite. Na jednej strane spektra sú deti, ktorých intelektové schopnosti sú podpriemerné, naopak na druhej strane sú deti, ktoré sú vysoko nadpriemerne inteligentné až nadané. Niektoré deti s autizmom sa nikdy nenaučia rozprávať, iné majú naopak hypertrofované rečové schopnosti. Vysokofunkčný autizmus je mnohými odborníkmi považovaný za synonymum Aspergerovho syndrómu. Ide o veľmi rôznorodý syndróm, ktorého symptomatika plynule prechádza do normy (Thorová). Každopádne deti s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom patria k vysokofunkčnej autistickej populácii v rámci celého spektra. U Aspergerov je častý výskyt vysokej inteligencie v kombinácii s výraznými ťažkosťami orientovať sa v sociálnych vzťahoch a situáciách.

Niektoré deti s Aspergerovým syndrómom majú výrazné deficity v oblasti hrubej motoriky. Výskyt dyspraxie, nemotornosti a nešikovnosti býva často skloňovaný v súvislosti s touto diagnózou. Aspergerov syndróm je symptomaticky prepojený s neuromotorickou nezrelosťou. Napríklad chôdza po špičkách je typickým rysom tejto diagnózy a môže mať podklad v nedostatočne potlačených vestibulárnych reflexoch (Tonický labyrintový reflex, Plantárny reflex). Poskakovanie a trepotanie rukami je typickým nezrelým prejavom CNS, signálom nezrelých emocionálnych prejavov, ktoré sú príznačné pre neinhibovaný Morov reflex. Ďalším výrazným a spoločným rysom je zmyslová hypersenzitivita. Deti s Aspergerom intenzívne vnímajú farby, tóny, chute a vône, ako aj dotyky. Táto precitlivenosť je často spájaná až s fyzickou  bolesťou, čo má vplyv aj na psychiku, vyvoláva stres a vnútorný nepokoj dieťaťa. Najmä vizuálna a auditívna hypersenzitivita je často v prípade autizmu považovaná za patologickú v tom zmysle, že dieťa výrazne dekoncentruje a obmedzuje, no na druhej strane sa môže spájať s nadaním (úžasná priestorová orientácia, zameranie na detail, absolútny hudobný sluch). Deti s Aspergerovým syndrómom lipnú na rituáloch a nemajú radi zmeny. Majú vytvorené svoje rituály, ktoré ak sa nemenia, vytvárajú im pocit bezpečia. Každá ich zmena vedie dieťaťa k chaosu, afektívnym prejavom správania. Nemajú radi zmeny, pretože nemajú pripravené žiadne alternatívne stratégie ako ich zvládať, čo je typickou reakciou dieťaťa, ktoré nemá dostatočne potlačený Morov reflex. Existuje veľké množstvo autistických rysov, ktoré sa v rôznej intenzite a množstve kombinujú u každého dieťaťa s autizmom inak. Symptomatika tohto syndrómu je veľmi široká a prelínajúca sa s inými diagnózami. Pri vysokofunkčnej autistickej populácii sú však prognózy ohľadom fungovania dieťaťa v dospelosti pomerne pozitívnejšie, aj keď veľmi individuálne. Mnohé rysy sa vekom dieťaťa kompenzujú alebo zmierňujú, prostredníctvom rôznych intervenčných a behaviorálnych terapeutických prístupov.

Zdroj:Kateřina Thorová, Poruchy autistického spektra, 2. vydanie, Praha, Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0215-8