Zavolajte nám 0914 100 302

Centrum EUSPE

CENTRUM EUSPE

Centrum Euspe je zariadením, ktoré vzniklo v roku 2015 s cieľom priniesť do Žiliny a jej širšieho okolia ďalšie, nové spôsoby diagnostiky a intervencie, zameranej na deti so špeciálnymi potrebami.

Naše centrum vo svojej praxi využíva výnimočnú metódu neuromotorickej nezrelosti, ktorá bola vyvinutá vo Veľkej Británii, v Inštitúte pre neurofyziologickú psychológiu. Ďalej poskytujeme ojedinelý a  v zahraničí aktuálny typ terapie pomocou individuálnej auditívnej stimulácie, ktorá bola vyvinutá v Centre pre výskum sluchového spracovávania a sluchový tréning Benaudira v Nemecku. Jedná sa o metódy, ktoré sú z časového hľadiska síce dlhodobé, ale neinvazívne, bez použitia psychofarmakologickej liečby.

kanc 1

Naším cieľom je pomáhať predovšetkým deťom so špecifickými poruchami učenia, poruchami pozornosti a hyperaktivity, deťom s oneskoreným zrením centrálneho nervového systému, inak povedané s ťažkosťami, v pozadí ktorých stoja neurofyziologické príčiny.

Zaujímajú nás príčiny zlyhávania, ktoré stoja na pozadí správania sa, učenia u detí. Vždy sa pýtame, prečo má dieťa problém s čítaním, prečo sa nedokáže adekvátne sústrediť na danú úlohu, prečo je neustále v pohybe, prečo je nemotorné a má problém zvládať niektoré pohybové činnosti, ktoré už na svoj vek malo dávno vedieť, prečo má problém s bicyklovaním alebo chytaním lopty, čo stojí za ťažkosťami v jeho verbálnom alebo grafomotorickom prejave. Paradoxom je, že vo veľa prípadoch ide o veľmi šikovné a inteligentné deti, ktoré nedosahujú výsledky, aké by zodpovedali ich mentálnemu potenciálu. Aj napriek týmto danostiam majú výrazné diskrepancie v emocionálnom, verbálnom alebo sociálnom správaní. Vždy sa pýtame, čo sa skrýva za týmto nesúladom a správaním dieťaťa, ktoré ho do istej miery limituje v jeho každodennom fungovaní v rodine a škole.

kanc 2

Zaujímajú nás príčiny týchto ťažkostí, na ktoré sa pozeráme v hlbších súvislostiach, v pozadí ktorých môže zohrávať dôležitú úlohu nezrelý nervový systém.

Viacerí odborníci pracujúci v pomocných profesiách ako sú lekári, špeciálni pedagógovia, učitelia a psychológovia priznávajú, že takýchto detí neustále pribúda. Dennodenne sú vo svojej praxi konfrontovaní s deťmi, ktoré trpia poruchami učenia, správania, nedokážu sa dlhodobo sústrediť a žiaľ, v škole nepodávajú výkony, ktoré by boli v súlade s ich rozumovými schopnosťami. Následná korekcia týchto ťažkostí nie je vôbec jednoduchá. Zaužívané špeciálno-pedagogické metódy, usmerňovania sú nepostačujúce a progres dieťaťa, v motorických zručnostiach, kognícii, nie je taký, ako by sme všetci predpokladali.

Výchova a vzdelávanie dieťaťa s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia je často krát pre rodičov a učiteľov, krajne únavná a vyčerpávajúca. Rodičia intuitívne tušia, že niečo s ich dieťaťom nie je v poriadku, ale nevedia identifikovať príčinu týchto problémov. Okolie vníma ich dieťa ako nevychované, pomalé, nedôsledné a lenivé. Vplyvom týchto všetkých faktorov sa výchova a vzdelávanie menia na každodenný boj, neporozumenie, čo so sebou prináša veľa emócií.

kanc 3

Deti si v zmysle požiadaviek okolia, vytvárajú tzv. kompenzačné mechanizmy. To znamená, že ak nezvládajú požiadavky školy, učenie im nejde s ľahkosťou ako ich rovesníkom, vytvoria si vlastné stratégie, ako situácie zvládať. To sa im samozrejme môže do určitej miery dariť, ale ak je záťaž okolia veľká a postupne sa na nich zvyšujú nároky v škole, doma, v krúžku, prestávajú byť účinné aj kompenzácie „náhradné riešenia“ a dieťa, v dôsledku preťaženia, zlyháva. Otázne zostáva do akej miery tieto ťažkosti, samotné dieťa limitujú v jeho bežnom fungovaní, pod akým tlakom okolia a s akou záťažou, stresom sa musí permanentne vyrovnávať. Takáto záťaž je pre dieťa a ostatných nesmierne frustrujúca.