Zavolajte nám 0914 100 302

Nemotorné dieťa /dyspraxia

„Pohyb je integrátor zmyslovej skúsenosti.“

 

Motorika tvorí všeobecný základ percepčného a vôbec duševného vývinu človeka. Je nevyhnutné stimulovať motorický vývin detí od ranného veku. Nácvik pohybových zručností, celkovej koordinácie a rovnováhy v predškolskom veku pomáha deťom, rozvíjať hrubú motoriku i jemnú motoriku rúk, ktorú budú potrebovať na učenie v škole.

Dyspraxia patrí medzi špecifickú vývojovú poruchu učenia, ktorá ovplyvňuje riadenie pohybu,predovšetkým hrubú motoriku, rovnováhu a koordináciu.Dieťa je nezrelé v plánovaní a organizácii pohybov. Pohybové schopnosti dyspraktického dieťaťa nie sú v súlade s jeho vekom.Tento stav disharmónie spôsobuje dieťaťu problémy osvojiť si komplexné pohybové vzorce. Dieťa s ťažkosťou napodobňuje predvádzané pohyby. Tým, že je oneskorená hrubá motorika, následne sa prejavia deficity aj v úlohách, ktoré vyžadujú zručnosť jemnej motoriky. Dieťa je často označované za nemotorné či nešikovné. Neinformovaným ľuďom sa môže javiť ako lenivé, bez záujmu, nevychované alebo neporiadne. Tieto navonok viditeľné prejavy sú dôsledkom vnútorných pocitov menejcennosti a nepochopenia. Je dôležité upozorniť na to, že dyspraxia sa odlišuje od iných motorických porúch ako je napr. DMO (detská mozgová obrna), nejedná sa teda o poškodenie mozgu, ale skôr ide o oneskorené zrenie nervového systému.

Dyspraxia sa málokedy vyskytuje solitérne a najčastejšie sa prelína s týmito diagnózami:

 • ADHD
 • vývinová dysfázia (špecificky narušený vývin reči)
 • Apraxia(vývojová verbálna dyspraxia)
 • Dyslexia
 • Aspergerov syndróm a HFA (vysokofunkčný autizmus)

Symptómy dyspraktického dieťaťa :

 • oneskoruje sa vo vývinových pohybových miľníkoch ako je napr. pretáčanie, plazenie, štvornožkovanie
 • má problémy so skákaním znožmo, na jednej nohe
 • má ťažkosti pri loptových hrách (napr. chytiť loptu alebo kopnúť do lopty)
 • často padá a zakopáva, má ťažkosti udržať rovnováhu
 • má ťažkosti pri chôdzi hore a dole po schodoch (prinožuje a nestrieda nohy pri chôdzi do schodov a zo schodov)
 • má problémy so sebaobsluhou (napr. pri obliekaní, obúvaní, jedení)
 • má ťažkosti s písaním, má zlý uchop, pomalé tempo
 • jeho kresba je nezrelá
 • má zlú koordináciu
 • s námahou sa učí jazdiť na kolobežke, bicyklovať
 • v škole pracuje pomaly, rozsah jeho pozornosti je chudobný, potrebuje pracovať postupne podľa pokynov
 • robí mu ťažkosti plánovanie, organizovanie a vykonávanie pohybov v správnom poradí v každodenných situáciách
 • prejavuje motorický nepokoj (neustále sa vrtí, mrví...)
 • rýchlo sa unaví
 • je ťažké ho namotivovať na športové aktivity

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Dyspraxia

Uvedené symptómy dyspraxie úzko korelujú s pretrvávajúcimi primitívnymi reflexami, ktorých charakteristickým spoločným znakom je neuromotorická nezrelosti detí.