EĽKONIN

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

PREDGRAFÉMOVÁ A GRAFÉMOVÁ ETAPA

pripravujeme...