Kto sme

PaedDr. Jaroslava Barčíková
špeciálny pedagóg

INPP terapeut, Benaudira terapeut

Som presvedčená, že dieťa s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením potrebuje pomoc, lásku, pozornosť, trpezlivosť a plné prijatie svojho okolia s rešpektovaním jeho individuality a špecifických daností. Napriek náročnej ceste za poznaním a pochopením sú pomyselné dvere do riešenej problematiky otvorené pre každého z nás. Je dôležité ako tento priestor prehlbovania  poznatkov, prepájania súvislostí, tvorenia názorov a postojov, kladenia si otázok, hľadania príčin a odpovedí, uchopíme. Ochota načúvať druhému, citlivo vnímať jeho prejavy a potreby, schopnosť nesúdiť a podporovať, predstavuje ďalšiu dimenziu našej každodennej ľudskej a profesionálnej interakcie s okolím.

Priala by som si, aby nás na ceste týmto spoločným priestorom sprevádzala odvaha vidieť v problémovom správaní dieťaťa alebo jeho ťažkostiach v učení, výzvu. Nehľadieť cez krátkozrakú optiku, ale hľadať a všímať si to, čo je skryté a vidieť šancu na posun, dozrievanie a rast nielen dieťaťa, ale aj nás samotných. Myslím si, že porozumením a akceptáciou dieťaťa prebúdzame potenciál. Vytvárame vzťah vzájomnej dôvery a sebadôvery, ktoré mu umožňujú zažiť pocit úspechu. Ten, má v živote dieťaťa a jeho najbližších nezastupiteľné miesto a pre nás dotvára zmysel našej práce.

Dosiahnuté vzdelanie, absolvované výcviky a kurzy:

 • dvojročné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky (pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených), Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
 • rigorózne konanie v štúdijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – etická výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • ročný výcvik v „INPP terapii neuromotorickej nezrelosti“ v Inštitúte psychoterapie a socioterapie v Bratislave, www.inpp.cz
 • špecializovaný kurz „Poruchy sluchového spracovávania a zlepšenie sluchového vnímania prostredníctvom sluchového tréningu Benaudira“, pod dohľadom pána Holgera Raddatza, zakladateľa tejto metódy, www.benaudira.sk
 • zaškolenie a oprávnenie  k práci s programom Kupoz, pod vedením psychologičky a lektorky Mgr. Barbory Krankusovej v Bratislave
 • zaškolenie a oprávnenie k práci s primárne preventívnym programom Kuprev pre deti od štyroch do osem rokov
 • kurz Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina (predgrafémová a grafémová etapa), pod vedením lektoriek: Prof. PhDr. Maríny Mikulajovej, CSc, PaedDr. Zity Sümegiovej v Bratislave
 • vzdelávací program Základy stimulácie zraku  pod vedením zrakovej terapeutky Mgr. Pavlíny Prymusovej v Bratislave
 • kurzy Úvod do HANDLE prístupu - I.stupeň a Základy HANDLE prístupu - II.stupeň, pod vedením lektorov Mgr. Jany Baptie a Mgr. Paula Baptie v Bratislave
 • supervízne stretnutie certifikovaných INPP odborníkov v Bratislave
 • osvedčenie a oprávnenie používať  vo svojej praxi akreditovaný stimulačný program Maxík pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou, pod vedením PaedDr. Zdeňky Janhubové  v Trnave
 • konziliárny odborný workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti v Súkromnom centre Mirabilis v Partizánskom, pod odborným vedením lektorky Mgr. Svetlany Síthovej
 • konziliárny odborný workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkulie v Súkromnom centre Mirabilis v Partizánskom, pod odborným vedením lektorky Mgr. Svetlany Síthovej
 • konziliárny odborný workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení v Súkromnom centre Mirabilis v Partizánskom, pod odborným vedením lektorky Mgr. Svetlany Síthovej
 • workshop "Artefiletiké techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením" v Bratislave, vedený lektorkou Mgr. Bronislavou Pleškovou
 • odborné vzdelávanie Rozvíjajúci program Mirabilis pre deti po odklade školskej dochádzky, pod odborným vedením autorky programu a špeciálnej pedagogičky Mgr. Svetlany Síthovej
 • odborné vzdelávanie Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotorických zručností , pod odborným vedením autorky programu a špeciálnej pedagogičky Mgr. Svetlany Síthovej
 • certifikačný vzdelávací program s oprávnením vyučovať písmo Comenia Script® v Prešove
 • aktívne sa zaujímam o problematiku špecifických porúch učenia, koncentrácie a hyperaktivity, poruchy autistického spektra, problematiku narušenej komunikačnej schopnosti detí, psychológiou trávenia a jej vplyvom na správanie detí
 • v minulosti som pracovala v oblasti kultúry, základného školstva a aktuálne špeciálneho školstva 
 • vydatá, matka dvoch detí

Mgr. Adriana Brziaková
marketing

 • absolventka  študijnej aprobácie estetika – klasická filológia – FF UK Bratislava, štátna skúška z doplnkového štúdia zameraného na učiteľstvo odborných predmetov.
 • má bohaté pracovné skúsenosti prevažne z organizácii verejnej správy, v oblasti kultúry (CULTUS Bratislava, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Považské múzeum v Žiline - kde zastávala funkciu šéfky marketingového oddelenia a zástupca riaditeľa múzea, Tlačová agentúra miest a obcí Slovenska - riaditeľka)
 • absolvovala kurzy „Komunikácia a vedenie ľudí“, „Inštitucionálna advokácia“, „Riešenie konfliktov a vyjednávanie“, „Vedenie ľudí v kultúrnej organizácii“, Manažment dobrovoľníkov v organizácii“, „Tvorivosť a inovácie v riadení“, „Strategický manažment a získavanie zdrojov“, „Porady a skupinové rozhodovanie“, „Fundraising“. Všetky kurzy v rámci projektu Múzea tretej generácie
 • má prax v oblasti marketingu a PR tovarov a služieb, v oblasti využívania a implementácii eurofondov, v oblasti žurnalistiky a práce s médiami
 • vydatá, matka dvoch detí