Zavolajte nám 0914 100 302

Pravák alebo ľavák / lateralita

lateral1Pod pojmom lateralita sa rozumie prednostné používanie jedného z párových orgánov ( ruky, nohy, oka a ucha).

Viaceré odborné štúdie opierajúce sa o poznatky z oblasti interhemisferickej spolupráce, sa zhodujú v tom, že je vždy lepšie ak je ľudský mozog lateralizovaný, teda jedna hemisféra je dominantná a má prevahu nad tou druhou.

Vtedy je ľudský mozog organizovanejší a schopný omnoho efektívnejšie spracovávať a vyhodnotiť všetky informácie, ktoré k nemu prichádzajú.

Ak má dieťa vyhranenú lateralitu, môžeme tvrdiť, že má dominantnú jednu z hemisfér alebo inak povedané preferuje iba jednu stranu pri všetkých párových orgánoch. Je teda pravák alebo ľavák. Sú však aj prípady detí, u ktorých sa môže vyskytovať dominantná ruka, ktorá je v opozícii s dominantným okom. Napríklad pri vnímaní vizuálnych podnetov má dieťa dominantné pravé oko, ale pri písaní preferuje ľavú ruku. Hovoríme o skríženej lateralite a atypickej spolupráci oboch hemisfér. Deti, ktoré nemajú preferenčnú ani jednu stranu, neexistuje dominantná dolná alebo horná končatina (motorická lateralita), oko alebo ucho (senzorická lateralita), hovoríme o nevyhranenej lateralite, tzv. ambidextrii (napr. obojručnosti pri rukách).

 Z pohľadu INPP terapie sú pre nás veľmi dôležité aj testy laterality, ktoré však robíme až po dovŕšení ôsmeho roka. V tomto prípade berieme vek do úvahy preto, lebo v siedmych rokoch ešte stále nemusí byť funkčne ustálená lateralita dieťaťa, ktorá závisí od individuálneho vyzrievania jeho nervového systému. Medzi šiestym a ôsmym rokom prebieha mimoriadne dôležité obdobie myelinizácie a v tomto vekovom rozhraní sa u detí posilňujú prepojenia medzi vestibulárnym systémom, mozočkom a corpus callosum (svorové teleso, ktoré spája hemisféry). Nevyhranená alebo skrížená lateralita je jedným z nosných faktorov, ktoré sa podieľajú na nezrelom fungovaní nervového systému a je príčinou mnohých dysfunkcií nielen v procese samotného učenia.

 

Dominantné ucho

lateral2V rámci diagnostických metód, ktoré používame pri Benaudire sa robia špecifické testy, ktoré zisťujú lateralizáciu ucha, resp. ktoré ucho človek preferuje pri spracovávaní zvukových podnetov.

Väčšina populácie má dominantné pravé ucho (tj.ľavú hemisféru). V ľavej mozgovej hemisfére sa spracúva reč ako aj analytická časť porozumenia a teda pri dominatnom pravom uchu je prenos informácii do rečového centra efektívny. Čo ak dieťa alebo človek nemá vyhranenú sluchovú lateralitu alebo je dominantné ucho ľavé? V takomto prípade je prenos sluchových informácií komplikovanejší, nie vždy sú spracované adekvátne. Najmä deti s dyslexiou a vývinovou dysfáziou zvyknú uprednostňovať ľavé ucho, čo znamená, že aktívnejšia v tomto prípade je pravá hemisféra.

Prenos informácií z ľavého ucha do centra sa oneskoruje a rušia ho okolité šumy. Preto tieto deti potrebujú oveľa viac času na spracovanie zvukových a rečových stimulov.Takéto oneskorovanie výrazne ovplyvňuje kvalitu sluchového spracovávania, čím ovplyvňuje rečové schopnosti dieťaťa, ako aj schopnosť čítať, písať a sústrediť sa.