Naše o.z.

Základným poslaním EGALITA o.z. je podpora a rozvoj potenciálu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami pri rešpektovaní a presadzovaní ich prirodzenej dôstojnosti s víziou ich spoločenskej akceptácie a sociálnej inklúzie.

EGALITA, o.z. vzniklo koncom roku 2021 pri diagnostickom a terapeutickom centre Euspe

v Žiline.

Hlavné činnosti a ciele združenia:

  • vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre osobnostný rozvoj detí a mládeže, s dôrazom na detskú populáciu so zdravotným znevýhodnením, so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ako aj sociálne znevýhodneného prostredia,
  • poskytovať diagnostické, terapeutické, edukačné, intervenčné, stimulačné a korekčné činností pre deti so špeciálnymi potrebami a zdravotným znevýhodnením,
  • tvorba a zabezpečenie špeciálnopedagogických, metodických, didaktických, senzorických a iných pomôcok súvisiacich so skvalitňovaním života rodín detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • organizácia odborných, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít (semináre, workshopy, webináre, kurzy, diskusné fóra a pod.) pre širokú verejnosť, školy a organizácie v Slovenskej republike i v zahraničí,
  • realizácia individuálnych alebo skupinových stimulačných a korekčných programov na podporu rozvoja detí so špeciálnymi edukačnými potrebami,
  • presadzovať dostupnosti inkluzívneho vzdelávania a adekvátneho špeciálneho vzdelávania detí a osôb so zdravotným znevýhodnením.

kontakt: egalita.zilina@gmail.com