Zavolajte nám 0914 100 302

MIRABILIS rozvíjajúci program

SKUPINOVÉ  KURZY  PRE  DETI

Rozvíjajúci proram MirabilisRozvíjajúci  program MIRABILIS  pre deti po odklade  školskej dochádzky 

Autorkou programu je špeciálna pedagogička Mgr. Svetlana Síthová. Rozvíjajúci program je vytvorený pre cieľovú skupinu detí, u ktorých je realizovaný odklad školskej dochádzky. Forma realizácie programu je vytvorená pre skupinovú prácu s deťmi. Minimálny počet detí v skupine je 4, maximálny 6.

Jedno stretnutie má časovú dotáciu 60 minút. Spolu ide o 5 stretnutí, pričom každé má rovnakú štruktúru v podobe šiestich aktivít, ktoré sú zakaždým iné, ale zamerané na rovnaké posilňujúce oblasti dieťaťa.

Na každom stretnutí sa s deťmi realizujú :

Zoznamovacie a aktivizujúce aktivity

Hry zamerané na priestorovú orientáciu

Hry rozvíjajúce diferenciáciu figúry a pozadia (pozornosť)

Aktivity rozvíjajúce pamäť

Aktivity rozvíjajúce prepájanie (intermodalitu)

Aktivity rozvíjajúce grafomotoriku  a serialitu (postupnosť)

V závere programu dostane každé dieťa diplom a vyplnenú tabuľku z absolvovaného programu pre rodičov. V nej sú uvedené oblasti, ktoré je nutné ešte dotrénovať.

Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky 

Bez názvu (2)

Autorkou programu je špeciálna pedagogička Mgr. Svetlana Síthová. Rozprávkový program je vytvorený na rozvoj grafomotoriky. Forma realizácie programu je vytvorená pre skupinovú prácu s deťmi.  Odporúčaný počet detí v skupine je v rozmedzí 4 až 6. Program je vhodný pre 3-6 ročné deti. Spolu ide o 5 stretnutí.

 

Každé stretnutie má rovnakú štruktúru šiestich aktivít, rozdelených podľa:

1/ aktivizujúce hry

2/hry zamerané na priestorovú orientáciu začínajúc od telesnej schémy

3/hry rozvíjajúce orientáciu v priestore

4/aktivity rozvíjajúce orientáciu na papieri

5/hlavné grafomotorické cvičenia

6/sebareflexia

V závere programu dostane každé dieťa diplom a vyplnenú tabuľku z absolvovaného programu pre rodičov. V nej sú uvedené oblasti, ktoré je nutné ešte dotrénovať.