Zavolajte nám 0914 100 302

Sluchový tréning

benaudria

Sluchový tréning Benaudira
(z lat. bene – dobre, audire – počúvať)

Princíp Benaudiry sa zameriava na individuálny sluchový tréning, ktorého základ tvorí počúvanie inštrumentálnej hudby. Schopnosť človeka počuť (vnímať zvuky uchom) následne ovplyvňuje centrálne sluchové spracovávanie, čiže „vyhodnotenie“ zvukových stimulov v mozgu. Aplikovaním takto špecificky upravenej hudby sú pozitívne ovplyvňované mozgové aktivity. Sluchovou stimuláciou sa mozog posilňuje v analytickom rozlišovaní tónov. Sluchová stimulácia podporuje aktívne vnímanie a spracovávanie sluchových vnemov, ktoré vytvárajú základné komunikačné predpoklady človeka. Hudba pozitívne ovplyvňuje reč, nakoľko funguje na podobnom princípe. Spracovanie hudobných sekvencií a analýza komplexných tónov je podobná aspektom čítania. Ak sa napríklad zlepší vnímanie reči v mozgu (ľavá hemisféra), zlepší sa tak aj schopnosť čítania a písania.

Celý sluchový tréning je zameraný na oslabené frekvencie, ktorých posilňovaním sa snažíme dosiahnuť harmonizáciu sluchového spracovávania, aktívnejšie počúvanie dominantným uchom, znížiť prah citlivosti na sluchové podnety, čo má významný vplyv na reč dieťaťa, čítanie a písanie ako aj pozornostné procesy.

Benaudira slúži na stimuláciu deficitov v nasledujúcich oblastiach :

 • problémy s udržaním pozornosti a schopnosťou sústrediť sa na požiadavku, dokončiť úlohu  /napr. v škole, dieťa je zasnívané, roztržité/
 • nervozita, hyperaktivita, únava už počas doobedia
 • auditívna hypersenzitivita - zvýšená precitlivenosť na zvuky
 • ľahká vyrušiteľnosť podnetmi okolia /napr. nedokáže vytesniť, resp. nevšímať si irelevantné zvuky prostredia, ruchy/
 • problémy v percipovaní reči a verbalizácii /oslabenie v porozumení počutého, nesprávne chápanie otázky a následná neadekvátna slovná odpoveď, zamieňanie podobne znejúcich slov/
 • oneskorený vývin reči
 • narušená fonematická diferenciácia /rozlišovanie jednotlivých hlások/
 • artikulačné ťažkosti
 • dysfluencia /tj. zajakávanie, problém s plynulosťou reči/
 • oslabené prozodické vlastnosti reči /plochý alebo monotónny hlas, nevýrazná reč, váhavá reč/
 • vývinová dysfázia /špecificky narušený vývin reči/
 • oslabenia v sluchovom spracovávaní /oneskorovanie, nedostatočné zachytenie informácie, ťažkosti s porozumením v hlučnom prostredí, javí sa akoby nepočul a vyžaduje zopakovať, čo ste povedali/
 • ťažkosti v identifikovaní smeru zvuku (odkiaľ zvuk prichádza)
 • problémy s čítaním a písaním /zamieňanie, otáčanie písmen, ťažkosti s porozumením prečítaného textu, veľký počet pravopisných chýb v texte /ťažkosti viesť konverzáciu/
 • oslabená sluchová pamäť /problém zapamätať si počuté, napr. problémy so zapamätávaním správneho poradia slabík v slovách, poradia slov vo vete/
 • narušené exekutíva /oslabená pracovná pamäť, schopnosť plánovať, organizovať, predvídať/

https://euspe.sk/wp-content/uploads/2015/09/leták-Benaudira.pdf